Aktuality | Oznámenie

Oznámenie

Oznamujeme občanom , že v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce na území obce Dolné Strháre a Dodatku č. 1 k týmto zásadám schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 28.02.2019 uznesením č.19/2019 je možné prenechať do nájmu nehnuteľnosti LV č. 245 parc. č. CKN 7 trvalý trávny porast - záhumienky.  So záujemcom bude podpísaná zmluva o nájme s dobou nájmu na obdobie 1 rok , pričom cena  za prenájom 0,02 eur za m² na rok bude splatná pri podpise zmluvy.

Záujemcovia môžu podať žiadosť do 20. marca 2019 a po schválení bude zmluva podpísaná a účinná od 1.4.2019 .

O prenájom predmetnej nehnuteľnosti – záhumienky môže požiadať daňovník , voči ktorému obec neeviduje pohľadávku po lehote splatnosti.

Mgr. Gabriela HUDECOVÁ

Starostka obce

Zoznam aktualít