Aktuality | Pozvánka


                                                                                                                             

                                                                                                          

Pozvánka

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m  8. riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva

11 . februára 2020  o 16,30hod. , v zasadačke obecného úradu

s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Informácia o plnení uznesení
  4. Návrh starostky obce na zmenu rozsahu výkonu funkcie starostu
  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 2019
  6. Rôzne
  7. Uznesenie
  8. Záver

         Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa  5.2.2020.

                                                                            

                                                                     

   

                                                                                   Mgr. Gabriela Hudecová 

                                                                                                                      starostka obce

Zoznam aktualít