Obec Dolné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Strháre

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce

v súlade §18a ods.2, zákona SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , ktorá sa bude konať

dňa 3.12.2020 / štvrtok / v čase o 16:00 hod.

Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr do 19.11.2020 do 12:00hod. v zalepenej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra 2020 – neotvárať "

na adresu : Obecný úrad Dolné Strháre č. 126 , 991 03 Pôtor

Vyhlásenie voľby – podmienky :

1.Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra

a) Miesto konania voľby : priestory zasadačky obecného úradu v Dolných Strhároch

b) Čas konania voľby: 16:00 hod.

2. Termín doručenia písomných prihlášok :

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad – do podateľne obecného úradu v Dolných Strhároch najneskôr do 19.11.2020  do 12:00 hod. t. j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra .

3. Spôsob doručenia písomných prihlášok :

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra  2020- neotvárať "

a/ Zašlú na adresu : Obec Dolné Strháre , Dolné Strháre č. 126 , 991 03 Dolné Strháre

b/ Osobne doručia do podateľne obecného úradu v Dolných Strhároch.

4. Požiadavky , ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

a) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

· Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

b) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona SNR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

· Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

· Bezúhonnosť / preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace /

c) Iné predpoklady:

· Znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí

· Práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, internet)

· Flexibilnosť

· Zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť

· Prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly

5. Náležitosti písomnej prihlášky

· Údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia

· Adresa trvalého bydliska a adresa na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska

· Kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt

· Účel podania písomnej prihlášky

6. Prílohy k prihláške:

a) Povinné prílohy:

·Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

· Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

b) Ostatné prílohy:

· Štruktúrovaný životopis

· Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

· Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolných Strhároch

· Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra:

- Podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

- Je hlavným kontrolórom aj v inej obci

7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: V súlade s § 18a ods. 5, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 01. 01. 2021.

8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a) ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,05 úväzku, t. j. 5% mesačného pracovného času.

9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.

10. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra:

a) Voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Strháre sa vykonajú na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolných Strhároch  dňa 3.12.2020

b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2020 –neotvárať“. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Dolných Strhároch  č. 119/2020 zo dňa 01. 10. 2020 vykoná zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Dolných Strhároch  spolu so starostkou obce, pred zasadnutím OcZ a informuje poslancov o danej skutočnosti. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov, ktorý obdržia všetci poslanci OcZ. Zoznam kandidátov bude vyhotovený v abecednom poradí.

c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.

d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu max. 5 minút.

e) Poslanci môžu po prezentácii kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra.

f) Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa za každého kandidáta osobitne.

Ďalšie informácie na Obecnom úrade v Dolných Strhároch na tel. č. 047/48 963 25 , v čase úradných hodín.

Zverejnené na www.dolnestrhare.sk , vyvesené na úradnej tabuli obce .

V Dolných Strhároch , dňa 5.10.2020 .                                 

Mgr. Gabriela Hudecová

                                                                                                  Starostka obce

Zoznam aktualít